ختم تصویه شرکت

در شرکتها بعد از اینکه در یک دوره فعالیت کردند ، مدیران شرکت ممکن است که بنا به هر دلیلی تصمیم به انحلال شرکت بگیرند و فعالیت شرکت به اتمام برسد. دلایلی که برای انحلال شرکت وجود دارد بسیار متفاوت است که شما مدیران گرامی می توانید در مقاله ای که مربوط به انحلال شرکتها در همین سایت گذاشته شده ، آنها را مطالعه فرمایید. اما برای اینکه به فعالیت شرکت خاتمه داده شود باید فرایند مربوط به تصفیه شرکت انجام گردد. برای انجام این فرایند ، در هنگام تصویب و ثبت انحلال شرکت در صورتجلسه ی مربوط به انحلال که به صورت توافقی بین اعضای هیئت مدیره ، مدیر تصفیه انتخاب میشود و یا توسط دادگاه ، مدیر یا مدیرانی برای تصفیه شرکت انتخاب می شوند که این کار را انجام دهند.
تصفیه به معنی صاف کردن کلیه ی مطالبات و دیون و قروض شرکت و نیز تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا است. بنابراین در این مرحله مدیرانی که تحت عنوان مدیران تصفیه انتخاب شده اند ، باید ضمن مشخص کردن دارایی ها و بدهی های شرکت جهت تصفیه کردن حساب های شرکت اقدام کنند. در همین راستا مدیران تصفیه میتوانند ضمن توافق با بدهکاران شرکت ، بدهی های شرکت را با پرداخت بدهی ها و یا با انعقاد قراردادهای احتمالی جدید تصفیه کنند و دارایی های باقی مانده شرکت بین شرکا تقسیم شود. بطور کلی امر تصفیه شرکت بر عهده مدیران تصفیه است و در این بازه ی زمانی این مدیران در شرکت همه کاره هستند. اما با این وجود ممکن است در بعضی از اساسنامه های شرکتهای مختلف ، برخی از شرکت ها روند دیگری را برای تصفیه شرکت مشخص کرده باشند.

ختم تصویه شرکت

در شرکتها بعد از اینکه در یک دوره فعالیت کردند ، مدیران شرکت ممکن است که بنا به هر دلیلی تصمیم به انحلال شرکت بگیرند و فعالیت شرکت به اتمام برسد. دلایلی که برای انحلال شرکت وجود دارد بسیار متفاوت است که شما مدیران گرامی می توانید در مقاله ای که مربوط به انحلال شرکتها در همین سایت گذاشته شده ، آنها را مطالعه فرمایید. اما برای اینکه به فعالیت شرکت خاتمه داده شود باید فرایند مربوط به تصفیه شرکت انجام گردد. برای انجام این فرایند ، در هنگام تصویب و ثبت انحلال شرکت در صورتجلسه ی مربوط به انحلال که به صورت توافقی بین اعضای هیئت مدیره ، مدیر تصفیه انتخاب میشود و یا توسط دادگاه ، مدیر یا مدیرانی برای تصفیه شرکت انتخاب می شوند که این کار را انجام دهند.
تصفیه به معنی صاف کردن کلیه ی مطالبات و دیون و قروض شرکت و نیز تقسیم دارایی های شرکت بین شرکا است. بنابراین در این مرحله مدیرانی که تحت عنوان مدیران تصفیه انتخاب شده اند ، باید ضمن مشخص کردن دارایی ها و بدهی های شرکت جهت تصفیه کردن حساب های شرکت اقدام کنند. در همین راستا مدیران تصفیه میتوانند ضمن توافق با بدهکاران شرکت ، بدهی های شرکت را با پرداخت بدهی ها و یا با انعقاد قراردادهای احتمالی جدید تصفیه کنند و دارایی های باقی مانده شرکت بین شرکا تقسیم شود. بطور کلی امر تصفیه شرکت بر عهده مدیران تصفیه است و در این بازه ی زمانی این مدیران در شرکت همه کاره هستند. اما با این وجود ممکن است در بعضی از اساسنامه های شرکتهای مختلف ، برخی از شرکت ها روند دیگری را برای تصفیه شرکت مشخص کرده باشند.