همه
ثبت شرکت
خدمات مالیاتی
سایر خدمات شرکت
ثبت مالکیت معنوی
آگهی روزنامه
همه
ثبت شرکت
خدمات مالیاتی
سایر خدمات شرکت
ثبت مالکیت معنوی
آگهی روزنامه
کار با وکلای مدافع عالی

معرفی موسسه حقوقی علی بابا

سامانه علی بابا، اولین سامانه آنلاین فعال در سراسر ایران برای ارائه کلیه خدمات کسب و کارهاست. ، کلیه هزینه های خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی، طراحی سایت، طراحی ست اداری و لوگو، تنظیم اصول قرارداد و … را در همان ابتدای کار به شما اعلام می کند و این هزینه ها تحت هیچ عنوانی تا پایان کار افزایش نخواهند یافت ! برای پیشبرد هرچه بهتر کسب و کارتان همین الان اقدام کنید. و به صورت آنلاین مشاوره دریافت می کنید.

قرار ملاقات آنلاین

تعهد در انجام کار

کار با وکلای مدافع عالی

معرفی موسسه حقوقی علی بابا

سامانه علی بابا، اولین سامانه آنلاین فعال در سراسر ایران برای ارائه کلیه خدمات کسب و کارهاست. ، کلیه هزینه های خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی، طراحی سایت، طراحی ست اداری و لوگو، تنظیم اصول قرارداد و … را در همان ابتدای کار به شما اعلام می کند و این هزینه ها تحت هیچ عنوانی تا پایان کار افزایش نخواهند یافت ! برای پیشبرد هرچه بهتر کسب و کارتان همین الان اقدام کنید. و به صورت آنلاین مشاوره دریافت می کنید.

قرار ملاقات آنلاین

تعهد در انجام کار

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند و ...

هزینه خدمات

هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه در تهران

ثبت سامانه و ورود اطلاعات،ارسال مستندات به اداره،حق الوکاله وکیل،پیگیری و مشاوره تا دریافت کلیه اوراق ثبتی+روزنامه رسمی+دفاتر پلمپ  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه در شهرستان

ثبت سامانه و ورود اطلاعات،ارسال مستندات به اداره،حق الوکاله وکیل،پیگیری و مشاوره تا دریافت کلیه اوراق ثبتی+روزنامه رسمی+دفاتر پلمپ  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه هر صورتجلسه تغییرات در تهران

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،ارسال به اداره پست و ثبت شرکتها،پیگیری،حق الوکاله وکیل،دریافت آگهی + روزنامه رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه هر صورتجلسه تغییرات در شهرستان

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،پیگیری و مشاوره + روزنامه رسمی

 جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145952 تماس بگیرید

هزینه انحلال شرکت در تهران

هزینه انحلال شرکت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره +روزنامه ی رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه انحلال شرکت در شهرستان

هزینه انحلال شرکت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره +روزنامه ی رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه پلمب دفاتر در تهران

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،پست و ارسال به اداره در تهران  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه پلمپ دفاتر در شهرستان

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،پست و ارسال به اداره در شهرستان  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اعلام ختم تصفیه شرکت در تهران

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،حق الوکاله وکیل تا پایان پروسه ختم تصفیه  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اعلام ختم تصفیه شرکت در شهرستان

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،بدون وکیل تا پایان پروسه ختم تصفیه  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

تغییر روزنامه تهران

شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری ، مشاوره ، پست مدارک ، واریزی های اداره ثبت ، حق الوکاله وکیل و دریافت آگهی ثبتی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

تغییر روزنامه در شهرستان

ثبت سامانه و ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،دریافت و ارسال اوراق + روزنامه رسمی + پلمپ دفاتر+دریافت کد اقتصادی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اخد جواز تاسیس در تهران

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،حق الوکاله وکیل تا اخذ جواز تاسیس  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اخد جواز تاسیس در شهرستان

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،حق الوکاله وکیل تا اخذ جواز تاسیس  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اصلاح کد پستی در تهران

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،ارسال به اداره پست و ثبت شرکتها،مشاوره،حق الوکاله وکیل،دریافت آگهی+ روزنامه رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اصلاح کد پستی در شهرستان

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،پیگیری و مشاوره + روزنامه ی رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند و ...

هزینه خدمات

هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه در تهران

ثبت سامانه و ورود اطلاعات،ارسال مستندات به اداره،حق الوکاله وکیل،پیگیری و مشاوره تا دریافت کلیه اوراق ثبتی+روزنامه رسمی+دفاتر پلمپ  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه در شهرستان

ثبت سامانه و ورود اطلاعات،ارسال مستندات به اداره،حق الوکاله وکیل،پیگیری و مشاوره تا دریافت کلیه اوراق ثبتی+روزنامه رسمی+دفاتر پلمپ  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه هر صورتجلسه تغییرات در تهران

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،ارسال به اداره پست و ثبت شرکتها،پیگیری،حق الوکاله وکیل،دریافت آگهی + روزنامه رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه هر صورتجلسه تغییرات در شهرستان

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،پیگیری و مشاوره + روزنامه رسمی

 جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145952 تماس بگیرید

هزینه انحلال شرکت در تهران

هزینه انحلال شرکت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره +روزنامه ی رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه انحلال شرکت در شهرستان

هزینه انحلال شرکت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره +روزنامه ی رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه پلمب دفاتر در تهران

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،پست و ارسال به اداره در تهران  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه پلمپ دفاتر در شهرستان

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،پست و ارسال به اداره در شهرستان  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اعلام ختم تصفیه شرکت در تهران

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،حق الوکاله وکیل تا پایان پروسه ختم تصفیه  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اعلام ختم تصفیه شرکت در شهرستان

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،بدون وکیل تا پایان پروسه ختم تصفیه  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

تغییر روزنامه تهران

شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری ، مشاوره ، پست مدارک ، واریزی های اداره ثبت ، حق الوکاله وکیل و دریافت آگهی ثبتی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

تغییر روزنامه در شهرستان

ثبت سامانه و ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،دریافت و ارسال اوراق + روزنامه رسمی + پلمپ دفاتر+دریافت کد اقتصادی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اخد جواز تاسیس در تهران

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،حق الوکاله وکیل تا اخذ جواز تاسیس  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اخد جواز تاسیس در شهرستان

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،تنظیم مستندات،حق الوکاله وکیل تا اخذ جواز تاسیس  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اصلاح کد پستی در تهران

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،ارسال به اداره پست و ثبت شرکتها،مشاوره،حق الوکاله وکیل،دریافت آگهی+ روزنامه رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

هزینه اصلاح کد پستی در شهرستان

تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،پیگیری و مشاوره + روزنامه ی رسمی  جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان

با شماره 02145964000 تماس بگیرید

درخواست مشاوره از سامانه علی بابا

همراهان سامانه علی بابا برای مشاوره رایگان میتوانید با تکمیل این فرم تماس از سمت کارشناس ها باشید

پرسش و پاسخ های متداول

پرسش و پاسخ

ثبت تغییرات چیست؟

پس از تاسیس شرکت ممکن است مواردی نیاز به تغییر یا اصلاح داشته باشند ، مانند هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شامل آدرس،سرمایه،موضوع فعالیت،تعداد اعضاء هیئت مدیره و …. یا تغییر سمت اعضاء هیئت مدیره ،تغییر شرکاء و سهامداران. این تغییرات باید بسته به موضوع تغییرات و اختیارات اساسنامه در جلسات رسمی مانند جلسه هیئت مدیره یا جلسه مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات دیگر به بحث و بررسی رسیده و تصمیمات اتخاذ شده به تایید سهامداران یا اعضا شرکت برسد. این تغییرات در قالب صورتجلسه تنظیم شده و در واحد ثبتی شرکت مورد نظر به ثبت می رسد و با انتشار آگهی و روزنامه رسمی نهایی می‌شوند.

سهامداران چه میزان از سرمایه اعلام شده شرکت را در زمان تاسیس باید پرداخت کنند؟

در شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری سرمایه فقط اعلام میشود و مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت سرمایه می نماید و نیاز به هیچ واریزی در زمان تاسیس شرکت نیست.
اما در شرکت های سهامی خاص، در زمان تاسیس دقیقا 35 درصد سرمایه اعلام شده باید به حسابی که در یکی از شعب بانک های کشور و بنام شرکت در شرف تاسیس افتتاح شده واریز و تا زمان تاسیس شرکت و اخذ آگهی تاسیس در حساب مسدود شود.این مبلغ پس از تاسیس کامل شرکت قابل برداشت می باشد. همچنین سهامداران متعهد می شوند 65 درصد سرمایه اعلام شده را در زمان مقرر و برحسب احتياجات و طبق تصميم هيأت مديره شركت طبق اساسنامه شرکت پرداخت کنند.
بحث سرمایه در شرکت های تعاونی مانند شرکت های سهامی خاص می باشد با این تفاوت که میزان واریزی به بانک جهت افتتاح حساب 50 درصد سرمایه کل می باشد و 50 درصد دیگر توسط سهامداران تعهد میگردد.

آیا میزان سرمایه شرکت در مالیات تاثیری دارد؟

خیر . مالیات شرکت ها بر اساس میزان عملکرد آن ها در یک سال مالی تعیین میشود و میزان سرمایه شرکت ها تاثیری بر مالیات ندارد. تنها مورد پرداخت هزینه حق تمبر سرمایه شرکت است.

تغییر نام شرکت چگونه انجام میشود؟

تمامی شرکت ها میتوانند پس از ثبت ، نام شرکت را تغییر دهند. برای تغییر نام شرکت صورتجلسه ای تنظیم میشود و متقاضی می تواند تا 5 نام فارسی حداقل سه سیلابه جهت بررسی پیشنهاد دهد. به این نکته دقت کنید که در صورت رد اسامی توسط اداره ثبت شرکت ها ، صورتجلسه رد شده و کلیه مدارک عودت داده میشوند و برای ارسال نام های جدید مجددا صورتجلسه ای تنظیم و ارسال میگردد.
• در انتخاب نام شرکت حتما از اسامی فارسی استفاده کنید.
• از استفاده از نام های پر تکرار در ثبت شرکت اجتناب کنید چراکه ممکن است نام پیشنهای شما بعلت تشابه با سایر شرکت های ثبت شده رد شود.
• از استفاده از کلماتی که اصطلاحا کار را مجوزی میکند یا نیاز به ارائه مدارک خاص دارد بپرهیزید. یطور مثلا استفاده از کلمه “فرهنگی” در نام شرکت نیاز به اخذ مجوز از سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی…

آیا میتوان برند بنام شخصی باشد و شرکت نداشته باشیم ؟

بله برند میتواند به نام شخص حقیقی باشد و حتما لزومی به ثبت شرکت نیست و نیازی نیست که حتما برند به نام شرکت ثبت شود.
همچنین گاهی ممکن است مالک یک برند دو یا چند شخص باشد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. که در این صورت لازم است مالکیت برند به صورت درصدی بیان شود که هریک از افراد حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت برند، چه مقدار در آن سهم دارند.

مالیات برند به چه صورت می باشد ؟

داشتن یک برند برای مالک آن تعهد مالیاتی ایجاد نمی کند و مالیاتی ندارد. زیرا برند صرفا یک مالکیت است و معاف از مالیات میباشد.

پرسش و پاسخ های متداول

پرسش و پاسخ

ثبت تغییرات چیست؟

پس از تاسیس شرکت ممکن است مواردی نیاز به تغییر یا اصلاح داشته باشند ، مانند هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شامل آدرس،سرمایه،موضوع فعالیت،تعداد اعضاء هیئت مدیره و …. یا تغییر سمت اعضاء هیئت مدیره ،تغییر شرکاء و سهامداران. این تغییرات باید بسته به موضوع تغییرات و اختیارات اساسنامه در جلسات رسمی مانند جلسه هیئت مدیره یا جلسه مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات دیگر به بحث و بررسی رسیده و تصمیمات اتخاذ شده به تایید سهامداران یا اعضا شرکت برسد. این تغییرات در قالب صورتجلسه تنظیم شده و در واحد ثبتی شرکت مورد نظر به ثبت می رسد و با انتشار آگهی و روزنامه رسمی نهایی می‌شوند.

سهامداران چه میزان از سرمایه اعلام شده شرکت را در زمان تاسیس باید پرداخت کنند؟

در شرکت های با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری سرمایه فقط اعلام میشود و مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت سرمایه می نماید و نیاز به هیچ واریزی در زمان تاسیس شرکت نیست.
اما در شرکت های سهامی خاص، در زمان تاسیس دقیقا 35 درصد سرمایه اعلام شده باید به حسابی که در یکی از شعب بانک های کشور و بنام شرکت در شرف تاسیس افتتاح شده واریز و تا زمان تاسیس شرکت و اخذ آگهی تاسیس در حساب مسدود شود.این مبلغ پس از تاسیس کامل شرکت قابل برداشت می باشد. همچنین سهامداران متعهد می شوند 65 درصد سرمایه اعلام شده را در زمان مقرر و برحسب احتياجات و طبق تصميم هيأت مديره شركت طبق اساسنامه شرکت پرداخت کنند.
بحث سرمایه در شرکت های تعاونی مانند شرکت های سهامی خاص می باشد با این تفاوت که میزان واریزی به بانک جهت افتتاح حساب 50 درصد سرمایه کل می باشد و 50 درصد دیگر توسط سهامداران تعهد میگردد.

آیا میزان سرمایه شرکت در مالیات تاثیری دارد؟

خیر . مالیات شرکت ها بر اساس میزان عملکرد آن ها در یک سال مالی تعیین میشود و میزان سرمایه شرکت ها تاثیری بر مالیات ندارد. تنها مورد پرداخت هزینه حق تمبر سرمایه شرکت است.

تغییر نام شرکت چگونه انجام میشود؟

تمامی شرکت ها میتوانند پس از ثبت ، نام شرکت را تغییر دهند. برای تغییر نام شرکت صورتجلسه ای تنظیم میشود و متقاضی می تواند تا 5 نام فارسی حداقل سه سیلابه جهت بررسی پیشنهاد دهد. به این نکته دقت کنید که در صورت رد اسامی توسط اداره ثبت شرکت ها ، صورتجلسه رد شده و کلیه مدارک عودت داده میشوند و برای ارسال نام های جدید مجددا صورتجلسه ای تنظیم و ارسال میگردد.
• در انتخاب نام شرکت حتما از اسامی فارسی استفاده کنید.
• از استفاده از نام های پر تکرار در ثبت شرکت اجتناب کنید چراکه ممکن است نام پیشنهای شما بعلت تشابه با سایر شرکت های ثبت شده رد شود.
• از استفاده از کلماتی که اصطلاحا کار را مجوزی میکند یا نیاز به ارائه مدارک خاص دارد بپرهیزید. یطور مثلا استفاده از کلمه “فرهنگی” در نام شرکت نیاز به اخذ مجوز از سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی…

آیا میتوان برند بنام شخصی باشد و شرکت نداشته باشیم ؟

بله برند میتواند به نام شخص حقیقی باشد و حتما لزومی به ثبت شرکت نیست و نیازی نیست که حتما برند به نام شرکت ثبت شود.
همچنین گاهی ممکن است مالک یک برند دو یا چند شخص باشد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. که در این صورت لازم است مالکیت برند به صورت درصدی بیان شود که هریک از افراد حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت برند، چه مقدار در آن سهم دارند.

مالیات برند به چه صورت می باشد ؟

داشتن یک برند برای مالک آن تعهد مالیاتی ایجاد نمی کند و مالیاتی ندارد. زیرا برند صرفا یک مالکیت است و معاف از مالیات میباشد.

دیدگاه و بازخورد مشتریان

نظریات مشتریان

بهرام حسینی
بهرام حسینی
b.ho
Read More
من از سامانه علی بابا برای ثبت برند استفاده کردم و این سامانه با پیگیری های خیلی دقیق خود، در مدت زمان کوتاه برند من را به ثبت رساندن
م. جعفری
م. جعفری
m.jafari
Read More
با وجود این که گیر های زیادی در ثبت لوگو و ... بود، علی بابا توانست در مدت زمان خیلی کم لوگوی مجموعه ما را به ثبت برساند.
Previous
Next
دیدگاه و بازخورد مشتریان

نظریات مشتریان

بهرام حسینی
بهرام حسینی
b.ho
Read More
من از سامانه علی بابا برای ثبت برند استفاده کردم و این سامانه با پیگیری های خیلی دقیق خود، در مدت زمان کوتاه برند من را به ثبت رساندن
م. جعفری
م. جعفری
m.jafari
Read More
با وجود این که گیر های زیادی در ثبت لوگو و ... بود، علی بابا توانست در مدت زمان خیلی کم لوگوی مجموعه ما را به ثبت برساند.
Previous
Next
برخی از مشتریان ما

برخی از مشتریان علی بابا

برخی از مشتریان ما

برخی از مشتریان علی بابا