تغییر روزنامه

در اساسنامه ی شرکتها یکی از موارد مهمی که حتما باید به آن اشاره شود و تعیین گردد ، نام روزنامه کثیر الانتشاری است که
شرکتها برای اینکه فعالیتهای خود را اطلاع رسانی کنن باید در آن آگهی منتشر کنند.
تغییر روزنامه ی شرکت مانند سایر تغییرات شرکت نیازمند تنظیم و ثبت صورتجلسه و امضای اعضا و ورود اطلاعات و سپس درج در روزنامه ی رسمی میباشد.
تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت‌ها به دلایل مختلفی انجام می‌گیرد. تعطیلی یا توقیف روزنامه‌ها، بالا رفتن تعرفه آگهی‌ها و از همه مهمتر تغییر روزنامه یک شرکت از روزنامه‌های پرهزینه همچون «ایران» به کم‌هزینه همچون «اعتدال» که از رایج‌ترین علت‌های این تصمیم‌گیری هستند. اگر روزنامه منتخب شرکت دیگر چاپ نشود، آگهی دعوت از سهامداران یا شرکا برای تشکیل مجامع عمومی باید در نشریه دیگری منتشر شود. سپس این موضوع باید در صورت‌جلسه تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت قید شود و به امضا هیئت‌مدیره برسد. در صورتی که فعالیت روزنامه قدیمی ادامه دارد، انتخاب روزنامه جدید منوط به برگزاری جلسه و انتشار آگهی آن در روزنامه منتخب جدید خواهد بود.
تا زمانی که شرکا قصد تغییر روزنامه شرکت را نداشته باشند، انتخاب اولیه آنها دارای اعتبار خواهد بود. تنظیم صورتجلسه تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یا به طور فوق‌العاده خواهد بود. این نشست باید با رسمیت قانونی برگزار شود و این برگه باید به امضای تمام حاضران برسد.

تغییر روزنامه

در اساسنامه ی شرکتها یکی از موارد مهمی که حتما باید به آن اشاره شود و تعیین گردد ، نام روزنامه کثیر الانتشاری است که
شرکتها برای اینکه فعالیتهای خود را اطلاع رسانی کنن باید در آن آگهی منتشر کنند.
تغییر روزنامه ی شرکت مانند سایر تغییرات شرکت نیازمند تنظیم و ثبت صورتجلسه و امضای اعضا و ورود اطلاعات و سپس درج در روزنامه ی رسمی میباشد.
تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت‌ها به دلایل مختلفی انجام می‌گیرد. تعطیلی یا توقیف روزنامه‌ها، بالا رفتن تعرفه آگهی‌ها و از همه مهمتر تغییر روزنامه یک شرکت از روزنامه‌های پرهزینه همچون «ایران» به کم‌هزینه همچون «اعتدال» که از رایج‌ترین علت‌های این تصمیم‌گیری هستند. اگر روزنامه منتخب شرکت دیگر چاپ نشود، آگهی دعوت از سهامداران یا شرکا برای تشکیل مجامع عمومی باید در نشریه دیگری منتشر شود. سپس این موضوع باید در صورت‌جلسه تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت قید شود و به امضا هیئت‌مدیره برسد. در صورتی که فعالیت روزنامه قدیمی ادامه دارد، انتخاب روزنامه جدید منوط به برگزاری جلسه و انتشار آگهی آن در روزنامه منتخب جدید خواهد بود.
تا زمانی که شرکا قصد تغییر روزنامه شرکت را نداشته باشند، انتخاب اولیه آنها دارای اعتبار خواهد بود. تنظیم صورتجلسه تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یا به طور فوق‌العاده خواهد بود. این نشست باید با رسمیت قانونی برگزار شود و این برگه باید به امضای تمام حاضران برسد.