تصویب ترازنامه

یکی از مباحث مهم اقتصادی که در کلیه ی شرکت ها برای ادامه حیات بسیار حائز اهمیت است ، و صورتجلسه ترازنامه شرکت هر سال باید توسط هیئت مدیره شرکت به تصویب برسد ، تصویب ترازنامه ی مربوط به سال قبل است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که ترازنامه چیست؟
باید بگوییم که ترازنامه ، یا تصویب صورت مالی و یا بیلان مالی شرکت از صورت های مالی مهم و اصلی است که وضعیت مالی شرکت را در یک دوره زمانی مشخص ، نشان می دهد.
ترازنامه مالی شرکت در واقع تصویری از میزان سود و زیان و دارایی ها و نیز ساختار مالی شرکت ارائه می دهد که هیئت مدیره و بازرسین باید هر سال بعد از انقضاء سال مالی شرکت ، طی یک گزارش کلیه ی دارایی ها و دیون و سود و زیان شرکت را محاسبه کرده و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در اختیار بازرسان قرار دهد.
درواقع تهیه ترازنامه به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید قدرت مالی کسب و کارتان را بسنجید و همچنین شما را از تعادل دارایی های شرکت در برابر بدهی های آن مطلع می کند.
بازرسین شرکت در تعیین صحت و سقم تصویب ترازنامه شرکت نقش اساسی را بر عهده دارند. چرا که ترازنامه مالی شرکت که در مجمع عمومی قید میشود ، بدون دریافت گزارش بازرسین معتبر نبوده و امکان تصویب آن وجود ندارد.
موسسه حقوقی علی بابا در کمترین زمان ممکن و با دریافت کمترین هزینه ، میتواند برای شما مدیران ارجمند ، در این زمینه کلیه ی امور مربوط به تصویب تراز را انجام دهد.

تصویب ترازنامه

یکی از مباحث مهم اقتصادی که در کلیه ی شرکت ها برای ادامه حیات بسیار حائز اهمیت است ، و صورتجلسه ترازنامه شرکت هر سال باید توسط هیئت مدیره شرکت به تصویب برسد ، تصویب ترازنامه ی مربوط به سال قبل است.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که ترازنامه چیست؟
باید بگوییم که ترازنامه ، یا تصویب صورت مالی و یا بیلان مالی شرکت از صورت های مالی مهم و اصلی است که وضعیت مالی شرکت را در یک دوره زمانی مشخص ، نشان می دهد.
ترازنامه مالی شرکت در واقع تصویری از میزان سود و زیان و دارایی ها و نیز ساختار مالی شرکت ارائه می دهد که هیئت مدیره و بازرسین باید هر سال بعد از انقضاء سال مالی شرکت ، طی یک گزارش کلیه ی دارایی ها و دیون و سود و زیان شرکت را محاسبه کرده و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه، در اختیار بازرسان قرار دهد.
درواقع تهیه ترازنامه به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید قدرت مالی کسب و کارتان را بسنجید و همچنین شما را از تعادل دارایی های شرکت در برابر بدهی های آن مطلع می کند.
بازرسین شرکت در تعیین صحت و سقم تصویب ترازنامه شرکت نقش اساسی را بر عهده دارند. چرا که ترازنامه مالی شرکت که در مجمع عمومی قید میشود ، بدون دریافت گزارش بازرسین معتبر نبوده و امکان تصویب آن وجود ندارد.
موسسه حقوقی علی بابا در کمترین زمان ممکن و با دریافت کمترین هزینه ، میتواند برای شما مدیران ارجمند ، در این زمینه کلیه ی امور مربوط به تصویب تراز را انجام دهد.