ثبت اظهارنامه مالیاتی

در توضیح مربوط به اظهارنامه ی مالیاتی ،باید بگوییم که گزارش عملکرد یک شرکت و یا شخص حقیقی طی یک سال مالی به اداره ی دارایی جهت محاسبه و سپس پرداخت مالیات می باشد.
به همین دلیل اشخاص حقیقی و حقوقی که اصطلاحا دارای یک بنگاه اقتصادی هستند ، پس از ثبت شرکت و یا شروع فعالیت خود حتما باید نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی و دارایی کشور اقدام کنند.

ثبت اظهارنامه مالیاتی

در توضیح مربوط به اظهارنامه ی مالیاتی ،باید بگوییم که گزارش عملکرد یک شرکت و یا شخص حقیقی طی یک سال مالی به اداره ی دارایی جهت محاسبه و سپس پرداخت مالیات می باشد.
به همین دلیل اشخاص حقیقی و حقوقی که اصطلاحا دارای یک بنگاه اقتصادی هستند ، پس از ثبت شرکت و یا شروع فعالیت خود حتما باید نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن به سازمان امور مالیاتی و دارایی کشور اقدام کنند.