انحلال شرکت

هم در شرکت های تجاری و هم موسسات غیر تجاری ( مانند موسسات خدماتی ) ممکن است بنا به هر دلیلی اعم از دلایل اختیاری و یا اجباری مدیران شرکت تصمیم بر انحلال شرکت و یا اتمام فعالیت خود در شرکت بگیرند.
انجام میگردد.
اعلام انحلال شرکت ، در قالب صورتجلسه ی مجمع عمومی بطور فوق العاده انجام میگیرد.
1) در واقع فرایند انحلال شامل مراحل زیر است :
2) تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و اعلام انحلال شرکت،
3) تعیین مدیر تصفیه،
4) امضای کلیه ی اعضا و سهامداران ذیل صورتجلسه،
5) ورود اطلاعات و ثبت صورتجلسه در سامانه ی ثبت شرکتها،
6) آگهی در سایت روزنامه رسمی.
در مورد معرفی مدیر تصفیه شرکت نیز در بخش های دیگر به تفصیل توضیح داده میشود.
همانطور که گفتیم بعضی از شرکت ها بعد از فعالیت های تجاری خود بنا به دلایلی فعالیت تجاری خود را متوقف می کنند، این توقف ممکن است که به دلیل پایان یافتن زمان فعالیت شرکت باشد (یعنی در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد) یا به هر دلیل دیگری شرکت قادر به ادامه فعالیت نباشد. به این فرآیند منحل شدن شرکت می گویند.
مطابق با قانون تجارت شر شرکتی که تصمیم بر انحلال میگیری ، باید این انحلال را هم به اداره ثبت شرکتها از طریق صورتجلسه و هم به عموم مردم از طریق انتشار در روزنامه اعلام کند و در یک بازه ی زمانی مشخص امورات ناقص شرکت را تکمیل کند که بعد از انحلال شرکت باید بدهی ها و دیون و قروض شرکت پرداخت شود و تمامی دارایی های منقول و غیر منقول (یعنی نقدی و غیر نقدی) بعد از تصفیه و پرداخت کامل بدهی های شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم شود.

انحلال شرکت

هم در شرکت های تجاری و هم موسسات غیر تجاری ( مانند موسسات خدماتی ) ممکن است بنا به هر دلیلی اعم از دلایل اختیاری و یا اجباری مدیران شرکت تصمیم بر انحلال شرکت و یا اتمام فعالیت خود در شرکت بگیرند.
انجام میگردد.
اعلام انحلال شرکت ، در قالب صورتجلسه ی مجمع عمومی بطور فوق العاده انجام میگیرد.
1) در واقع فرایند انحلال شامل مراحل زیر است :
2) تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و اعلام انحلال شرکت،
3) تعیین مدیر تصفیه،
4) امضای کلیه ی اعضا و سهامداران ذیل صورتجلسه،
5) ورود اطلاعات و ثبت صورتجلسه در سامانه ی ثبت شرکتها،
6) آگهی در سایت روزنامه رسمی.
در مورد معرفی مدیر تصفیه شرکت نیز در بخش های دیگر به تفصیل توضیح داده میشود.
همانطور که گفتیم بعضی از شرکت ها بعد از فعالیت های تجاری خود بنا به دلایلی فعالیت تجاری خود را متوقف می کنند، این توقف ممکن است که به دلیل پایان یافتن زمان فعالیت شرکت باشد (یعنی در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد) یا به هر دلیل دیگری شرکت قادر به ادامه فعالیت نباشد. به این فرآیند منحل شدن شرکت می گویند.
مطابق با قانون تجارت شر شرکتی که تصمیم بر انحلال میگیری ، باید این انحلال را هم به اداره ثبت شرکتها از طریق صورتجلسه و هم به عموم مردم از طریق انتشار در روزنامه اعلام کند و در یک بازه ی زمانی مشخص امورات ناقص شرکت را تکمیل کند که بعد از انحلال شرکت باید بدهی ها و دیون و قروض شرکت پرداخت شود و تمامی دارایی های منقول و غیر منقول (یعنی نقدی و غیر نقدی) بعد از تصفیه و پرداخت کامل بدهی های شرکت میان سهامداران و ذی نفعان شرکت تقسیم شود.